5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổi

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
39 Lượt xem

Mục Lục

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Ví dụ 1.Cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Nội dung chính Show

  • CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI
  • DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI
  • DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI
  • DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI
  • DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN
  • BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
  • Hướng dẫn giải toán lớp 4, toán lớp 5 chuyên đề các bài toán tính tuổi
  • Video liên quan

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em lúc bấy giờ là :24 + 8 x 2 = 40 ( tuổi )Ta có sơ đồ :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi em lúc bấy giờ là :40 : ( 3 + 5 ) x 3 = 15 ( tuổi )Tuổi chị lúc bấy giờ là :40 – 15 = 25 ( tuổi )Đáp số : Chị 25 tuổi và em 15 tuổi .

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai cô cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 ( tuổi )Ta có sơ đồ biểu lộ tuổi cô và cháu lúc bấy giờ :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi cháu lúc bấy giờ là :54 : ( 7 + 2 ) x 2 = 12 ( tuổi )Tuổi cô lúc bấy giờ là :54 – 12 = 42 ( tuổi )

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện nay tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai người không biến hóa theo thời hạn nên ta có sơ đồ sau :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi em lúc bấy giờ : 12 : ( 3 + 1 ) = 3 ( tuổi )Tuổi chị lúc bấy giờ là : 12 – 3 = 9 ( tuổi )

Đáp số:Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là : 17 – 8 = 9 ( tuổi )Vì hiệu số tuổi của hai bạn bè không đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta có sơ đồ bộc lộ tuổi anh và em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là :9 : ( 4 – 1 ) = 3 ( tuổi )Thời gian từ khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho đến nay là :8 – 3 = 5 ( năm )

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em lúc bấy giờ là : 5 + 5 = 10 ( tuổi )Vì hiệu số tuổi của hai chị em không biến hóa theo thời hạn nên theo đề bài ta có sơ đồ bộc lộ tuổi của hai chị em khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là :6 : ( 4 – 3 ) x 3 = 18 ( tuổi )Thời gian từ nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là :18 – 10 = 8 ( năm )

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải:

Trước hết, ta phải giải bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi hai người .Sau đó giải như loại 1 .

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tuổi của hai mẹ con cách đây 8 năm :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi mẹ cách đây 8 năm là : 32 : ( 7 + 1 ) = 4 ( tuổi )Mẹ hơn số lượng tuổi là : 4 x ( 7 – 1 ) = 24 ( tuổi )Tuổi con lúc bấy giờ là : 4 + 8 = 12 ( tuổi )Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không đổi khác theo thời hạn nên theo đề bài ta có sơ đồ biểu lộ tuổi mẹ và tuổi con khi mẹ gấp 2 lần tuổi con :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi con khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là :24 : ( 2 – 1 ) = 24 ( tuổi )Thời gian từ nay cho đến khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là :24 – 12 = 12 ( năm )Đáp số : 12 năm .

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không đổi khác theo thời hạn nên ta có sơ đồ sau :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi em lúc bấy giờ là : 8 : ( 5 – 3 ) x 3 = 12 ( tuổi )Tuổi anh lúc bấy giờ là : 12 + 8 = 20 ( tuổi )

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta có sơ đồ sau:

5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổi

Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp 2 lần tuổi con hiện nay.

Tuổi con lúc bấy giờ là : 20 : 2 = 10 ( tuổi )Tuổi cha lúc bấy giờ là : 10 x 4 = 40 ( tuổi )Đáp số : Con 10 tuổi, cha 40 tuổi .

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô hơn tổng số tuổi của hai cô cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta có sơ đồ sau:

5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiNhìn vào sơ đồ ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi .Ta có sơ đồ sau :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi cháu là : 18 – 6 = 12 ( tuổi )Tuổi cô là : 12 + 18 = 30 ( tuổi )

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để đưa bài toán về tính tuổi với các số tự nhiên, sau đó ta áp dụng các phương pháp đã trình bày ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện nay là 1 phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là :4,2 – 1 = 3,2 ( lần tuổi cháu lúc bấy giờ )Gọi tuổi cháu 10 năm trước là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần10 năm trước ông hơn cháu :10,6 – 1 = 9,6 ( lần tuổi cháu lúc đó )Vì hiệu số tuổi của hai ông cháu không đổi khác theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu lúc bấy giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đây 10 năm .Vậy tuổi cháu lúc bấy giờ gấp :9,6 : 3,2 = 3 ( lần tuổi cháu 10 năm trước )Ta có sơ đồ sau :5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiTuổi cháu lúc bấy giờ là : 10 : ( 3 – 1 ) x 3 = 15 ( tuổi )Tuổi ông lúc bấy giờ là : 15 x 4,2 = 63 ( tuổi )

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện nay gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 4.Cách đây 2 năm con 5 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi ba mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi. Sau đây 5 năm mẹ hơn chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm trước tuổi bà gấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống đến 100 tuổi để thấy cháu bà thành đạt !”. Bạn hãy tính tuổi cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà và cháu đều là số tự nhiên)

Hướng dẫn giải toán lớp 4, toán lớp 5 chuyên đề các bài toán tính tuổi

Ngày đăng : 20/09/2018

Chuyên đề tính tuổi khá đa dạng bài tập nên đòi hỏi học sinh cần tư duy và suy luận tổng hợp. Đối với các em học toán lớp 4 thì cần nắm vững được phương pháp sơ đồ để áp dụng làm bài. Còn đối với các em học toán lớp 5 thì cần vận dụng đa dạng phần sơ đồ, tính toán các bài toán mức độ khó hơn về tính tuổi ba thời điểm, … Dưới đây hệ thống giáo dục trực tuyến vinastudy.vn sẽ hướng dẫn, phân tích chi tiết các dạng bài tập chủ đề các bài toán tính tuổi. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo !

1-Những kiến thức cần lưu ý

_Các bài toán về tính tuổi thuộc dạng toán có lời văn điển hình : tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó .
_Đối với dạng toán này, người ta thường dùng giải pháp chia tỉ lệ để giải, trong đó, dùng sơ đồ đoạn thẳng để bộc lộ mối quan hệ giữa những đại lượng tuổi trong từng thời kì ( trước đây, lúc bấy giờ và sau này ) .
_Hiệu số tuổi của hai người không đổi khác theo thời hạn .
_Trong những bài toán về tính tuổi, ta thường gặp những đại lượng sau :
+ Tuổi của A và B ;
+ Tổng số tuổi của A và B ;
+ Hiệu số tuổi của A và B ;
+ Tỉ số tuổi của A và B ;
+ Các thời gian tính tuổi của A và B ( trước đây, lúc bấy giờ và sau này ) .

Dạng 1: Cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người

Ví dụ 1: Cách đây 8 năm tổng số tuổi của hai chị em bằng 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng $\frac{3}{5}$ tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay ?

Giải

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em lúc bấy giờ là :
24 + 8 x 2 = 40 ( tuổi )
Ta có sơ đồ sau :
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiNgọc

Rất hài lòng
Các tin mới nhất
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kiến thức và kỹ năng Toán lớp 8 – Vinastudy – Số 13 : H. ..
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kiến thức và kỹ năng Toán lớp 6 – Vinastudy – Số 13 : Ô …
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kỹ năng và kiến thức Toán lớp 5 – Vinastudy – Số 13 : Ô …
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kiến thức và kỹ năng Toán lớp 4 – Vinastudy – Số 13 : P. ..
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiÔn thi vào 10 môn Toán – Vinastudy – Số 12 : Ôn thi …
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kiến thức và kỹ năng Toán lớp 8 – Vinastudy – Số 12 : C. ..
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kỹ năng và kiến thức Toán lớp 7 – Vinastudy – Số 12 : T. ..
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kỹ năng và kiến thức Toán lớp 6 – Vinastudy – Số 12 : Ô …
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kỹ năng và kiến thức Toán lớp 5 – Vinastudy – Số 12 : Ô …

5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổiBổ trợ kỹ năng và kiến thức Toán lớp 4 – Vinastudy – Số 12 : H. ..
5 năm trước chị hơn em 7 tuổi hỏi hiện nay chị hơn em bao nhiêu tuổi

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN