Xem ngày tốt đổ trần, cất nóc, lợp mái nhà – Xem Vận Mệnh

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
47 Lượt xem
Ngày tốt trong tháng 11 năm 2022

Lịch dương
Tháng 11

Lịch âm

Tháng 10
Ngày Tốt Thứ ba, ngày 1/11/2022 nhằm mục đích ngày 8/10/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Thứ tư, ngày 2/11/2022 nhằm mục đích ngày 9/10/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Thứ năm, ngày 3/11/2022 nhằm mục đích ngày 10/10/2022 Âm lịch
Ngày Canh Thân, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Xấu Thứ sáu, ngày 4/11/2022 nhằm mục đích ngày 11/10/2022 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Thứ bảy, ngày 5/11/2022 nhằm mục đích ngày 12/10/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Xấu Chủ nhật, ngày 6/11/2022 nhằm mục đích ngày 13/10/2022 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt Thứ hai, ngày 7/11/2022 nhằm mục đích ngày 14/10/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Thứ ba, ngày 8/11/2022 nhằm mục đích ngày 15/10/2022 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt Thứ tư, ngày 9/11/2022 nhằm mục đích ngày 16/10/2022 Âm lịch
Ngày Bính Dần, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Xấu Thứ năm, ngày 10/11/2022 nhằm mục đích ngày 17/10/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Thứ sáu, ngày 11/11/2022 nhằm mục đích ngày 18/10/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt Thứ bảy, ngày 12/11/2022 nhằm mục đích ngày 19/10/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Chủ nhật, ngày 13/11/2022 nhằm mục đích ngày 20/10/2022 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Thứ hai, ngày 14/11/2022 nhằm mục đích ngày 21/10/2022 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt Thứ ba, ngày 15/11/2022 nhằm mục đích ngày 22/10/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

Xem chi tiết

Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Xấu Thứ tư, ngày 16/11/2022 nhằm mục đích ngày 23/10/2022 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Thứ năm, ngày 17/11/2022 nhằm mục đích ngày 24/10/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Xấu Thứ sáu, ngày 18/11/2022 nhằm mục đích ngày 25/10/2022 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt Thứ bảy, ngày 19/11/2022 nhằm mục đích ngày 26/10/2022 Âm lịch
Ngày Bính Tý, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Chủ nhật, ngày 20/11/2022 nhằm mục đích ngày 27/10/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt Thứ hai, ngày 21/11/2022 nhằm mục đích ngày 28/10/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Xấu Thứ ba, ngày 22/11/2022 nhằm mục đích ngày 29/10/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10
Ngày Tốt Thứ tư, ngày 23/11/2022 nhằm mục đích ngày 30/10/2022 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 11
Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt Thứ năm, ngày 24/11/2022 nhằm mục đích ngày 1/11/2022 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 11
Ngày Xấu Thứ sáu, ngày 25/11/2022 nhằm mục đích ngày 2/11/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 11
Ngày Xấu Thứ bảy, ngày 26/11/2022 nhằm mục đích ngày 3/11/2022 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 11
Ngày Tốt Chủ nhật, ngày 27/11/2022 nhằm mục đích ngày 4/11/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 11
Ngày Tốt Thứ hai, ngày 28/11/2022 nhằm mục đích ngày 5/11/2022 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 11
Ngày Tốt Thứ ba, ngày 29/11/2022 nhằm mục đích ngày 6/11/2022 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 11
Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt Thứ tư, ngày 30/11/2022 nhằm mục đích ngày 7/11/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN