tuổi trẻ in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
44 Lượt xem

Và những nếp nhăn thay thế cho tuổi trẻ

And the wretched pass smooth of skin

opensubtitles2

Cô được ghi danh vào học nhảy ở tuổi trẻ, và biểu diễn trên đường phố Gumi.

She was enrolled into dancing school at a young age, and performed on the streets of Gumi .

WikiMatrix

Đang phá hỏng tuổi trẻ của con.

You’re ruining my youth, okay?

OpenSubtitles2018.v3

Nói chung, tuổi trẻ là thời gian lý tưởng để lập kế hoạch cá nhân.

Youth is, in general, the perfect time to make personal plans.

LDS

Có những quan điểm khác nhau nào về tuổi trẻ?

In what different ways can the years of youth be viewed?

jw2019

Tuổi trẻ qua rất nhanh

You ‘ re only young once

opensubtitles2

Đó là một hình ảnh từ quá khứu của tôi, tuổi trẻ của tôi

That’s an image from my past, my youth.

OpenSubtitles2018.v3

Vào năm 2014, Ali Ismail đã quay bộ phim đầy đủ đầu tiên của cô, “Dhalinyaro” (Tuổi trẻ).

In 2014, Ali Ismail filmed her first full-length movie, Dhalinyaro (Youth).

WikiMatrix

10 Kinh Thánh khuyến khích “những người tuổi trẻ ở cho có tiết-độ [“phải dè-dặt”, Ghi]” (Tít 2:6).

10 The Bible exhorts “ younger men to be sound in mind. ”

jw2019

Chúng ta nên nộp đơn kiện. Về việc bóc lột tuổi trẻ.

We should file a class-action lawsuit on behalf of exploited youth.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi muốn tận dụng tuổi trẻ của mình để phụng sự Đức Giê-hô-va”.

I wanted to use my youth to serve Jehovah to the full.”

jw2019

Các bạn tới đây để có những kỉ niệm tuổi trẻ đáng nhớ.

You’ve all come here in order to create memories of your youth.

QED

Thập niên 1960, Liverpool đã trở thành trung tâm của văn hóa tuổi trẻ.

In the 1960s Liverpool became a centre of youth culture.

WikiMatrix

Bạn biết đó, với sự ngạo mạn của tuổi trẻ, tôi nghĩ tôi hiểu quá rõ cô ta.

You see, in the hubris of my youth, I thought I had her all figured out.

ted2019

Hắn ta đã lấy mất tuổi trẻ và sắc đẹp của ta.

It cost me my youth, my beauty.

OpenSubtitles2018.v3

Tuổi trẻ rất mù quáng?

Why are the young so blind ?

OpenSubtitles2018.v3

Tuổi trẻ rực rỡ sáng ngời,

how bright it gleams

LDS

Ông cũng thử giọng và được chấp nhận là thành viên của Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia.

He also auditioned and was accepted as a member of National Youth Theatre.

WikiMatrix

Và nó không có gì liên quan tới năng lượng của tuổi trẻ.

And it had nothing to do with the energy of being young .

ted2019

Trưởng lão thảo luận sơ qua những điểm trong những ấn-phẩm đặc biệt dành cho tuổi trẻ.

Elder briefly discusses points from publications especially designed to assist youths.

jw2019

9 Hỡi người trẻ, hãy vui mừng trong tuổi trẻ, lòng con hãy hớn hở trong thời thanh xuân.

9 Rejoice, young man, while you are young, and let your heart be glad in the days of your youth.

jw2019

Vì “tâm-tánh loài người vẫn xấu-xa từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng-thế Ký 8:21).

Because “the inclination of the heart of man is bad from his youth up.”

jw2019

Món quà tuổi trẻ dành cho người uống nước từ chén Thánh

The gift of youth to whoever drinks from the Grail.

OpenSubtitles2018.v3

Tuổi trẻ pop, hôn nhân pop.

For pop youth, pop marriage!

OpenSubtitles2018.v3

Tuổi trẻ qua rất nhanh.

You’re only young once .

OpenSubtitles2018.v3

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN